Møllemændene afholdte generalforsamling 16 november kl. 14:00 – 16:00 i Restaurant Mølleåen.

30 medlemmer var fremmødt inkl. bestyrelsen.

Dagsorden:

Valg af Dirigent  

1. Formandens beretning ​                                   v/ Michael Bo Friis

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse     v/ Bent Jørgensen

3. Forelæggelse af budget til godkendelse         v/ Bent Jørgensen

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Eventuelt, herunder medlemsmøde

                          - Medlemsundersøgelse

                           - Præmier 2020

                           - Propositioner 2020

7. Afslutning

Per Braagaard blev valgt som dirigent, og dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtigt.

Ad 1)

Formandens beretning var udsendt med den endelige dagsorden.

Ad 2)

2019 regnskabet viste et overskud på kr. 8.523,-  Der var budgetteret med et underskud på kr. 18.000,- i et forsøg på at nedbringe egenkapitalen. 2019 startede med manglende sponsorer til månedsturneringer, hvorfor bestyrelsen henover sæsonen skar ned på udgifterne og satte turneringsgebyret op. Bestyrelsen konkluderede at justeringerne hen over sæsonen har været for store.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 3)

Bestyrelsen fremlagde 2020 budgetforslag. Der er planlagt med et underskud på kr. 24.000,- i et forsøg på endnu en gang at nedbringe egenkapitalen. Der er afsat penge til MGK jubilæumsaktiviteter for Møllemændene og præmiepuljen er hævet for bl.a. at tage højde for en manglende sponsor.

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Ad 4)

Der var ikke modtaget forslag, hvorfor punktet udgik.

Ad 5)

Nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstillede, og blev enstemmigt valgt.

Michael Bo Friis

Bent Jørgensen

Kjeld Søndergaard Jensen

Jan Lyngsdal

Trond Valsø

Der var ikke øvrige kandidater.  

Ad 6)

Medlemsundersøgelsen blev gennemgået. Generelt var der opbakning til 2019 aktiviteterne der i størst muligt omfang ønskes videreført, herunder baneservice tiltaget i samarbejde med Møllepigerne og afholdelse af 9-hulsturnering og generalforsamling på en lørdag. Der var en drøftelse af mulighederne for at afvikle gunstarterne hurtigere, hvilket bl.a. afførte et ønske om at gå i dialog med MGK bestyrelse og klubmanageren om doublestarter på huler, samt indførelse af lokalreglen E-5 om alternativ droppemulighed til en mistet bold eller en bold, der er out of bounds. Med hensyn til præmier ved turneringer hvor der mangler sponsorer, vil Matchledelsen enten hæve turneringsgebyret eller justere antal og størrelsen af præmierne. 

Tilpasninger af Propositionerne 2020 blev drøftet. Det blev anbefalet at fastholde 10 tællende runder for den gennemgående pointturnering. Markøren under en Møllemandsrunde bør være en Møllemand og undtagelse herfor kan kun accepteres med Matchledelsens godkendelse. Gunstarten i juli erstattes af jubilæumsturneringen d. 14 august.

I lyset af golfsportens udfordringer med tiden, der bruges på at spille en runde, blev der givet startskud på at tænke i 9-hullers runder fremfor de traditionelle 18-huller. Tanken er at lave et oplæg til drøftelse ved næste generalforsamling.

Ad 7)

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 16:00