onsdag d. 14. november 2018, kl. 19:00 i Restaurant Mølleåen

 

Dagsorden:

1. Formandens beretning ​ v/ John Mølgaard

2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ Bent Jørgensen

3. Fremlæggelse af budget til godkendelse v/ Bent Jørgensen

4. Indkomne forslag

Forslag fra Michael Bo Friis:

Det indstilles til Generalforsamlingens godkendelse at John Mølgaard tildeles livslangt æresmedlemsskab af Møllemændene.

Motivation for indstillingen er som følger:

John Mølgaard har fra begyndelsen af Møllemændenes historie stået i spidsen for etablering og udvikling af Møllemændene. John har været ophavsmand til Møllemændenes årlige venskabsmatch mod herreklubben i Værløse Golfklub, hvor taberen skal have ”Aben” siddende offentligt i klubhuset.  John har været kontinuiteten, og med interesse for IT har John støttet  den digitale udvikling med hjemmeside, scoreregistrering og resultatformidling. John har haft øje for, at det sociale samvær er fremmet hos Møllemændene, med skovture og fællesspisninger og ikke mindst uddeling af klappepræmier.

Det indstilles, at John Mølgaard med sit æresmedlemsskab kan spille kontingentfrit i Møllemændene, og deltage i den årlige skovtur uden betaling. Ydermere vil John Mølgaard blive tildelt starttider ved Møllemændsturneringer på hul 1, 8 eller 10.

 

5. Valg af bestyrelse

John Mølgaard, Peder Jelsbak og John Pedersen ønsker ikke genvalg og foreslår derfor følgende ny bestyrelse.

·                 Michael Bo Friis           

·                 Bent Jørgensen             

·                 Kjeld Søndergaard          

·                 Jan Lyngsdal               

·                 Trond Valsø                

·                 ?

6. Eventuelt

Fremlæggelse af forslag til turneringsafviklingen i 2019.

·               faste rækker (som i "gamle dage")

·               point-turnering i 3 rækker

·               5-6 eclectic-runder i 3 rækker

·               holdturnering som i 2017

·               andre spilleformer

·               andre tiltag

 

Fremmødt var 25 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

John Mølgaard fungerede som dirigent og konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

Referat:

 

Ad 1)

John Mølgaard fremlagde beretning hvoraf to punkter blev fremhævet:

·                     Omlægning til afvikling af alle turneringer i GolfBox har været præget af opstartsvanskeligheder og en del ændringer i starten. Men der synes at være fundet en acceptabel form.

·                     Desværre blev ambitionen om større variation i spilleformer henover sæsonen ikke implementeret i 2018.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 2)

Bent Jørgensen fremlagde regnskabet med revisionspåtegning. Bent orienterede om at der i 2018 var dobbelt budgetteret for præmier ved Gunstarter, hvorfor regnskabet viste et mindre forbrug på præmier end forventet. Den planlagte nedbringelse af egenkapitalen blev således ikke realiseret som planlagt.

Årets resultat blev: kr. -6.986
Egenkapital pr. 31. oktober 2018: kr. 40.979

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3)

Bent Jørgensen fremlagde budgetforslag for 2019. Der er budgetteret med et forventet negativt resultat på kr. -8.000 med det formål at nedbringe egenkapitalen.
Budgettet for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4)

Det indkomne forslag blev motiveret af Michael Bo Friis. Forsamlingen ønskede ikke en skriftlig afstemning.
Forslaget blev godkendt på generalforsamlingen, hvorfor John Mølgaard pr. d.d. er æresmedlem af Møllemændene med følgende privilegier:

·                     Kontingentfri medlem af Møllemændene

·                     Kan deltage på årlig skovtur uden deltagerbetaling

·                     Prioriteret starttid på hul 1, 8 eller 10 ved Møllemændenes gunstarter.

Ad 5)

Der var ikke spørgsmål til de opstillede kandidater, og der blev ikke foreslået yderligere kandidater.
Jf. vedtægterne har bestyrelsen mulighed for at supplere bestyrelsen efter behov.
Der er identificeret et behov for en person, der kan støtte med kommunikationsopgaver, hvorfor den valgte bestyrelse forventes at finde en egnet kandidat til dette område.

Generalforsamlingen valgte følgende til bestyrelsen:

·                     Michael Bo Friis           

·                     Bent Jørgensen             

·                     Kjeld Søndergaard          

·                     Jan Lyngsdal  

·                     Trond Valsø

Ad 6)

Eventuelt på dette års generalforsamlingen blev anvendt og betragtet som et Medlemsmøde, hvilket tidligere har været et separat møde. 

Michael Bo Friis præsenterede plan for afvikling af turneringer og aktiviteter i 2019. Der var en god drøftelse med kommentarer, spørgsmål og ideer.

Bestyrelsen vil medtage essensen og hovedpunkterne fra drøftelserne, og indarbejde disse i propositionerne for 2019.

De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for indsatsen.

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 20:45.

 

Post Scriptum

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand                             Michael Bo Friis
Kasser                                Bent Jørgensen
Aktiviteter                           Kjeld Søndergaard Jensen
Turneringer                        Jan Lyngsdal Sørensen
Sponsorer                          Trond Valsø